அவார்டு கவிதை

TAS5

ழுமின்

குடிமின்

விழுமின்

மீண்டும் எழுமின் ….

# இப்டி பாடுனா அவார்டே குடுப்பாங்களாம்ல!

 

– ராசு

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.