இன்று : 1: சர்வதேச மனித ஒருமைப்பாடு தினம்

1

னித உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துதல், பசி, ஏழ்மை, நோய்களில் இருந்து மனித குலத்தை மீட்டெடுக்கும் நோக்கத்துக்காக உலகளாவிய ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் வலியுறுத்துவதே இந்த நாளின் நோக்கம் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.