இன்று: 2: கணிதமேதை சீனிவாச இராமானுஜன் பிறந்தாள்

1

மிகச் சிறந்த கணித மேதையான இராமானுசர் 1887ம் வருடம் இதே நாளில்தான் பிறந்தார்.

33 வருடங்களே வாழ்ந்த அவர், இளம் வயதிலேயே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் மிக மிக வியப்பூட்டும் விதத்தில் கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான ஆழ் உண்மைகளைக் கண்டுணர்ந்த உலகுக்கு அறிவத்தார்.

1914 ஆண்டுக்கும் 1918 ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் 3000க்கும் அதிகமான புதுக் கணிதத் தேற்றங்களைக் கண்டுபிடித்தார். எண்களின் பண்புகளைப் பற்றிய எண்கோட்பாடுகளிலும் (number theory), செறிவெண் (complex number) கோட்பாடுகளிலும் இவர் கண்டுபிடித்துக் கூறியவை இன்று அடிப்படை இயற்பியல் துறை முதல் மின்தொடர்புப் பொறியியல் துறை வரை பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.