சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – தள்ளாமை வேண்டும்

--