சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – ஓய்வும் சோம்பலும்