சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வேசியும் பத்தினியும்