சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அது என்ன ரிக்டர்?

--