சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – மதம் பிடிக்காத யானை