சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அளவறிந்து வாழ்தல்