சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – விவாதம்

subavee1