சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – சூத்திரன் என்றால்

subavee1