தபால் ஓட்டுக்களில் திமுக முன்னிலை

 

காலை எட்டுமணிககு தபால் ஓட்டுக்கள் எண்ண ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இதில் திமுக 8 ஓட்டுக்களும், அதிமுக 6 ஓட்டுக்களும் பெற்றிருக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.