திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 29

திருப்பாவை9-160x120

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்து உன்

பொற்றாமரை யாடியே போற்றும் பொருள்கேளாய்:

பெற்றம்மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்த நீ

குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது;

இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்றுகாண் கோவிந்தா!

எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னேடு

உற்றோமே ஆவோம்: உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்;

மற்றைநம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.