யானை கட்டி போர் அடிப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா?

மிகவும் அரிது யானை கட்டி போர் அடித்தல். நான் கூட கண்டதில்லை. இனி எங்கும் காண முடியாததும். எல்லாம் இயந்திரம் ஆகி விட்டது.

Mohammed Mydeen

Leave a Reply

Your email address will not be published.