வரலாற்றில் இந்த நாள்

first stamp


 

சுகந்தர இந்தியாவின் முதன் தபால்தலை இன்றை வெளியிடப்பட்டது. அதன் விலை 3 1/4 அணா இருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.