விமான விபத்தில் சிக்கிய நடிகை ரோஜா அதிர்ச்சியில் அவரது குடும்பம்

https://www.youtube.com/watch?v=l8oXYqa2Rhs

விமான விபத்தில் சிக்கிய நடிகை ரோஜா அதிர்ச்சியில் அவரது குடும்பம்