ஆதித்யா

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – பொதுவுடைமைக் கட்சியினரின் போராட்டம்

இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்குச் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கி, விடுதலை பெற்றுச் சில ஆண்டுகள் வரையில் தொடர்ந்த ஒரு வீரம்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றப் போராட்டம்

1956ஆம் ஆண்டு, ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து, அதற்காக 2 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பட்டினிப் போர் நடத்தி இறுதிவரையில் பின்வாங்காமல் அதில்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – வடவர் எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1950 தொடங்கி 60 வரையிலான 10 ஆண்டுகளை, நாம் ‘போராட்டப் பத்தாண்டுகள்’ என்று அழைக்கலாம். பல்வேறு விதமான, பல்வேறு காரணங்களுக்கான…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – குலக்கல்வி எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1938-க்குப் பிறகு 1953இல் – மீண்டும் ராஜாஜி, மீண்டும் பெரியார் மீண்டும் கல்வித்திட்டம், மீண்டும் போராட்டம்!! அந்தப் போராட்டம் குறித்து…