பர்மாவில் சக்தி வாய்ந்த பூகம்பம்

பர்மாவில் 7.0 ரிக்டர் கோளில் மீக சக்தி வாய்ந்த பூகம்பம் சற்று முன் செய்திகள் கூறிகின்றனர். அஸ்ஸாம், கொல்கொட்ட, டெல்லி மற்று வட கிழக்கு மாநிலங்கள் இந்த பூகம்பம் உணரபெற்றது.

பர்மாவில் வாய்ந்த பூகம்பம்