பத்திரிகை டாட் காம்: கார்டூன்

 

patrikai0004-1

எண்ணம்: சுந்தரன் ஓவியம்: கரன்