வலி – கல் சுமந்து, மண் சுமந்து…

வலி – கல் சுமந்து, மண் சுமந்து…

என்னுயிர் “தோலா”-5: படர் தாமரை ஏற்படுவது ஏன்.. தடுப்பது எப்படி?  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-5: படர் தாமரை ஏற்படுவது ஏன்.. தடுப்பது எப்படி? டாக்டர். த.பாரி

வலி – வெந்த புண்ணில் வேல்!

வலி – வெந்த புண்ணில் வேல்!

வெ.அ.வ.வரி-16: சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பிரிவு! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெ.அ.வ.வரி-16: சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பிரிவு! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

காதல் ரகசியம் 2: முடியுமா…  அது  முடியுமா?: டாக்டர். காமராஜ்

காதல் ரகசியம் 2: முடியுமா… அது முடியுமா?: டாக்டர். காமராஜ்

என்னுயிர் “தோலா”-4: பூச்சி வெட்டா?  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-4: பூச்சி வெட்டா? டாக்டர். த.பாரி

வெ.அ.வ.வரி-15: எல்லா நாடுகளிலும் இப்படித்தான்! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெ.அ.வ.வரி-15: எல்லா நாடுகளிலும் இப்படித்தான்! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

என்னுயிர் “தோலா” :3:  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா” :3:  டாக்டர். த.பாரி

உங்கள் இணையரை விருந்தாளியாக நினையுங்கள்!: டாக்டர். காமராஜ்

உங்கள் இணையரை விருந்தாளியாக நினையுங்கள்!: டாக்டர். காமராஜ்

வலி – நீயா நானா?

வலி – நீயா நானா?

வெ.அ.வ.வரி-14:  நம் பங்கு; நம் பயன்கள்…. -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெ.அ.வ.வரி-14: நம் பங்கு; நம் பயன்கள்…. -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வலி – சமரசம் உலாவும் இடமே!

வலி – சமரசம் உலாவும் இடமே!

1 2 3 11