என்னுயிர் “தோலா”: 11 : அட்டிகேரியா பற்றி அறிவோம்!

 என்னுயிர் “தோலா”: 11 : அட்டிகேரியா பற்றி அறிவோம்!

என்னுயிர் “தோலா”- 10 :  கை, கால், வாய் நோய்.. இது தானாகவே சரியாகும்!

என்னுயிர் “தோலா”- 10 : கை, கால், வாய் நோய்.. இது தானாகவே சரியாகும்!

என்னுயிர் “தோலா”- 9 : அம்மை நோய்க்கு மருத்துவரை அணுக வேண்டுமா?

என்னுயிர் “தோலா”- 9 : அம்மை நோய்க்கு மருத்துவரை அணுக வேண்டுமா?

என்னுயிர் “தோலா”- 8: தேமல் பிரச்சினை: டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”- 8: தேமல் பிரச்சினை: டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-7: ஆண்களுக்கு மட்டும் வழுக்கை விழுவது ஏன்?  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-7: ஆண்களுக்கு மட்டும் வழுக்கை விழுவது ஏன்? டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-6: முடிச்சாயம்.. நல்லதா கெட்டதா? டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-6: முடிச்சாயம்.. நல்லதா கெட்டதா? டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-5: படர் தாமரை ஏற்படுவது ஏன்.. தடுப்பது எப்படி?  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-5: படர் தாமரை ஏற்படுவது ஏன்.. தடுப்பது எப்படி? டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-4: பூச்சி வெட்டா?  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா”-4: பூச்சி வெட்டா? டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா” :3:  டாக்டர். த.பாரி

என்னுயிர் “தோலா” :3:  டாக்டர். த.பாரி

எ உ தோ-2: முடியுமா? முடி உதிராமல் தடுக்க முடியுமா? -டாக்டர் பாரி

எ உ தோ-2: முடியுமா? முடி உதிராமல் தடுக்க முடியுமா? -டாக்டர் பாரி

என்னுயிர் “தோலா”:  அத்தியாயம் 1:  டாக்டர் பாரி, எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. (டி.இ.ஆர்.எம்.), டி.டி.

என்னுயிர் “தோலா”: அத்தியாயம் 1: டாக்டர் பாரி, எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. (டி.இ.ஆர்.எம்.), டி.டி.