சுபவீஎழுதும்போராட்டங்கள்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – முன்னுரையாகச் சில சொற்கள்!

“தொடங்கியது” என்னும் சொல் பொருத்தமானதோ, போதுமானதோ இல்லை. “வெடித்தது” என்று தான் சொல்ல வேண்டும்! “எத்தனை காலம்தான் அடிமையாய் இருப்போம்….