அயனோஸ்பியரை ஆராய ஐகான் செயற்கைக்கோள் : செலுத்தியது நாசா

அயனோஸ்பியரை ஆராய ஐகான் செயற்கைக்கோள் : செலுத்தியது நாசா

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனிக்கட்டி இருப்பதால் நீர் இருக்க சாத்தியம்!?

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனிக்கட்டி இருப்பதால் நீர் இருக்க சாத்தியம்!?

செவ்வாயில் தண்ணீர் இருக்கா?

செவ்வாயில் தண்ணீர் இருக்கா?

சூரிய கிரகணம் பூமியின் மீது பரவும்போது எப்படியிருக்கும் என்று தெரியுமா?

சூரிய கிரகணம் பூமியின் மீது பரவும்போது எப்படியிருக்கும் என்று தெரியுமா?

வெறுங்கண்ணிற்கே தெரிந்த ஒரு காமா வெடிப்பு

வெறுங்கண்ணிற்கே தெரிந்த ஒரு காமா வெடிப்பு

வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு பூமியிலிருந்து அழைப்பு எந்த மொழியில்…

வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு பூமியிலிருந்து அழைப்பு எந்த மொழியில்…

செவ்வாய் கிரகத்திற்கு பறக்க தயாராக உள்ள ஹெலிகாப்டர்!  ‘நாசா’ அசத்தல்…

செவ்வாய் கிரகத்திற்கு பறக்க தயாராக உள்ள ஹெலிகாப்டர்! ‘நாசா’ அசத்தல்…

செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன ?

செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன ?

செயற்கைக்கோள் ஏவும்போது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்படாதா?

செயற்கைக்கோள் ஏவும்போது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்படாதா?

நம்மைப்போலவே சூரியக் குடும்பங்கள் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா?

நம்மைப்போலவே சூரியக் குடும்பங்கள் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா?

விண்வெளி விந்தைகள் : கருந்துளை பற்றி தெரிந்துகொள்வோமா?

விண்வெளி விந்தைகள் : கருந்துளை பற்றி தெரிந்துகொள்வோமா?

விண்வெளி   விந்தைகள் : வெறுங்கண்ணிற்கே தெரியும் கோள்கள் எவை எவை ?

விண்வெளி விந்தைகள் : வெறுங்கண்ணிற்கே தெரியும் கோள்கள் எவை எவை ?