நாமக்கல் ‍தொகுதியில் பெரிய வித்தியாசத்தில் முந்தும் உதய சூரியன்