குஜராத், இமாச்சல் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள்: அப்டேட்

 

182 சட்டசபை உறுப்பினர்களைக்கொண்ட குஜராத் சட்டசபை மற்றும் 68 உறுப்பினர்களைக்கொண்ட இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

அதன் லேட்டஸ்ட் நிலவரம்

மதியம் 2.10

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 100

காங்கிரஸ் – 80

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 23

பாஜக – 41

மற்றவை- 4

மதியம் 1.35

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 103

காங்கிரஸ் – 76

மற்றவை- 3

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 21

பாஜக – 43

மற்றவை- 4

மதியம் 1.05

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 103

காங்கிரஸ் – 76

மற்றவை- 3

முதல்வர் விஜய் ரூபானி வெற்றி

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 22

பாஜக – 4

மற்றவை- 4

மதியம் 12.35

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 108

காங்கிரஸ் – 72

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 22

பாஜக – 43

மற்றவை- 3

காலை 12.15

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 111

காங்கிரஸ் – 69

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 2

பாஜக – 43

மற்றவை- 4

காலை 11.55

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 104

காங்கிரஸ் – 75

மற்றவை- 3

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 20

பாஜக – 44

மற்றவை- 4

காலை 11.20

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 100

காங்கிரஸ் – 80

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-20

பாஜக – 44

மற்றவை- 4

காலை 11.10

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 102

காங்கிரஸ் – 78

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-21

பாஜக – 43

மற்றவை- 4

காலை 11.00

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 106

காங்கிரஸ் – 75

மற்றவை- 1

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்- 25

பாஜக –  40

மற்றவை- 3

காலை 10.50

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 109

காங்கிரஸ் – 72

மற்றவை- 1

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-23

பாஜக – 42

மற்றவை- 3

காலை 10.40

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 105

காங்கிரஸ்+ – 76

மற்றவை- 1

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-22

பாஜக – 42

மற்றவை- 4

 

காலை 10.30

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 101

காங்கிரஸ்+ – 79

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-25

பாஜக – 40

மற்றவை- 3

காலை 10.20

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 100

காங்கிரஸ்+ – 80

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-24

பாஜக – 38

மற்றவை- 5

 

காலை 10.10

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 103

காங்கிரஸ்+ -77

மற்றவை- 2

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-21

பாஜக – 40

மற்றவை-6

 

காலை 10.00

குஜராத்: (மொத்த தொகுதி 182)

பாஜக – 102

காங்கிரஸ்+ -76

மற்றவை- 4

ஹிமாச்சல் மொத்த தொகுதி (68)

காங்கிரஸ்-24

பாஜக – 38

மற்றவை-5

 

காங்கிரஸ் – 20

மற்றவை -1