எல்லையில் பிங்கர் 4 மலைப்பகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றியது இந்திய ராணுவம்…