செல்லாத நோட்டின் புலம்பல்…

நெட்டிசன்:

வாட்அஸ்அப் கவிதை:

1

பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டு –  பதுக்கல்

கருப்பனாய் மாறினேன்.

தேர்தலை மாற்றினேன் ! – பல

தேர்வுகளை மாற்றினேன் !

காட்சிகளை மாற்றினேன் ! – பலர்

கனவுகளை மாற்றினேன் !

நீதிகளை மாற்றினேன் ! – பலரின்
நிதிகளையும் மாற்றினேன் !

கண்டெய்னரில் பிடிபட்டேன்! – ஆனால்
கர்வத்தோடு வெளிவந்தேன் !

அய்யகோ… நானின்று
கடலை மடிக்கும் வெற்று காகிதமனேன் !

ஒத்த ரூபாய் சிரிக்கிறது ! பத்து ரூபாய் சிரிக்கிறது !
அத்தனைக்கும் மதிப்புண்டு ! நான் மட்டும் நாதியிழந்தேன் !

நான் போட்ட ஆட்டத்துக்கு ….. நாதியத்து நிற்கின்றேன் !

மானுடனே கேள் !
பத்தும் செய்த எனக்கே இக்கெதியெனில்

உன் நிலையை யோசித்திடு ……..

ஆட்டத்தை நிறுத்திவிடு !!
தப்பான ஆட்டத்தை நிறுத்திவிடு !!

லஞ்சம் தவிர்த்து ! நெஞ்சம் நிமிர்த்து !

இப்படிக்கு

1000 ரூபாய், 500 ரூபாய்.

 

(