குங்குமப் பொட்டு வைக்கும் முறை

குங்குமப் பொட்டு வைக்கும் முறை
நாம் நெற்றியில் குங்குமத்தை வைக்கும் போது பின்பற்ற வேண்டிய சில விதிமுறைகளை என்னவென்று பார்ப்போம்,.