பகத்சிங் அவர்களின் முகநூல் பதிவுகள்..

 

1

 

4

2

 

3