‘நோ’ சிட்டி…. ஊரகப் பகுதிகளில் மட்டும் சலூன் கடைகள் திறக்கலாம்… தமிழகஅரசு