வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை.காம்-ன் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

இணையதள வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை டாட் காம்-ன்  இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். 

இன்று பிறக்கும் இனிய தைத் திருநாள், நம் அனைவரது  வாழ்வில் அன்பையும்,  மகிழ்ச்சியையும், ஆரோக்கியத்தையும்  அளிக்கட்டும் ….  உலகெங்கும் அமைதி பரவட்டும்…  அனைவருக்கும்  மனமார்ந்த பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

 – ஆசிரியர்

கார்ட்டூன் கேலரி