சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – குன்றுபோல் அன்னம் …