சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – தமிழர்களின் பக்தி