சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – உண்மையும் உணர்ச்சியும்