சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அண்ணலின் வேண்டுகோள்