சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – கலையும் ஆயுதம்தான்