சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அறிவும், அறியாமையும்!