சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – எழுத்தாளர் விந்தன்