சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – முரண்பட்ட நம்பிக்கைகள்