சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – எண்ணமும் வெளிப்பாடும்