சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – தேவையான கற்பிதங்கள்