சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – ஆபத்தும் பாதுகாப்பும்