சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – குழப்பமும் தீர்வும்