சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நீக்கப்பட்ட பிராமணாள்