சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அறிவாளியின் அவமானம்