சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – தென்னாட்டில் வடநாடு