சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – உயர்வில்லை, தாழ்வுமில்லை