சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நெருங்கியும் விலகியும்