சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – போராட்டமே வாழ்க்கை