சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நேதாஜியின் தொலைநோக்கு